8 February 2012

Việt Nam tốt nhất máy giặt

Máy Electrolux rửa được đề nghị!